Click aici si vei găsi răspunsul intrebarilor tale!
PORTAL MEDICAL – SERVICII ONLINE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI DE OBSTRETICĂ ŞI GINECOLOGIE PLOIEŞTI

(versiune pdf)

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul spitalului public funcţionează un Consiliu de Administraţie.

Art.2. Consiliul de Administraţie este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

CAP. II  CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3. Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare aflată în administrarea Consiliului Judeţean Prahova se constituie din 5/8 membri membri, desemnaţi după cum urmează:

a)  Doi (2) reprezentanţi şi doi supleanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Prahova

    b) Doi (2) reprezentanţi titulari şi doi supleanţi numiţi de Consiliul Judeţean-Prahova, din rândul consilierilor judeţeni, cu specificaţia în care unul să fie economist;

    c) un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean;

Cu statut de invitaţi, fară drept de vot:

 1. un reprezentant al colegiului Medicilor
 2. un reprezentant nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară
 3. managerul spitalului
 4. directorul medical

Membrii Consiliului de Administraţie al Spitalului de Obstretică şi Ginecologie Ploieşti aflat în administrarea Consiliului Judeţean Prahova se numesc prin act administrativ de către instituţiile menţionate mai sus, la solicitarea unităţii sanitare.

Instituţiile menţionate mai sus sunt obligate să îşi numească şi membrii supleanţi: în Consiliul de Administraţie al spitalului.

Consiliul de Administraţie are un secretar propus de către Manager şi validat în şedinţa Consiliului de Administraţie.

Art.4. Membrii Consiliului de Administraţie al unităţii sanitare aflată în administrarea Consiliului Judeţean Prahova trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiţii:

 • Să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;
 • Să aibă calitatea de asigurat;
 • Să nu aibă cazier judiciar;

Să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art.5. Membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege, în termen de maximum 30 zile de la numirea în Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare aflată în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.

Declaraţia de interese va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de maximum 30 de zile de la data modificării respective şi revine, ca responsabilitate, fiecărui membru.

Declaraţiile se vor afişa pe site-ul unităţii sanitare aflată în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.

Art. 6. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales cu o majoritate simplă din nurpărul total al membrilor cu drept de vot.

In câz de absenţă a Preşedintelui Consiliului de Administraţie, acesta va delega un membru al Consiliului de Administraţie în vederea conducerii lucrărilor.

 

CAP. III ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art. 7. 1. Consiliul de Administraţie al Spitalului de Obstretică şi Ginecologie Ploieşti se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună şi ia hotărâri prin vot.

Art. 7.2. Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt statutare în prezenţa a cel puţin trei (3) din numărul total de membri. In cazul în care cvorumul nu este întruneste şedinţa se reprogramează într-un termen de cel mult 15 zile cu aceeaşi ordine de zi.

Art. 7.3. Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu votul a cel puţin jumatate plus unu din numărul de membri cu drept de vot.

Art. 7.4. In cazul în care unul din membri nu poate participa la şedinţă, are obligaţia de a anunţa acest fapt, în vederea înlocuirii lui de către supleant.

Art. 7.5. Convocarea Consiliului de Administraţie precum şi transmiterea documentelor de mai sus se va face cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data şedinţei ordinare.

Art. 7.6. Convocarea şedinţelor extraordinare se face prin dispoziţie a Preşedintelui cu cel puţin 3 zile lucrătoare, prin secretarul Consiliului de Administraţie şi se dezbat numai materialele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 7.7. Convocarea se face prin adresă scrisă, transmisă prin fax sau curier, prin poşta electronică sau telefonic de către Preşedintele Consiliului de Administraţie, majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie sau de către Manager;

Art: 8.1. Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului, pot fi propuse de către Preşedintele Consiliului de Administraţie, de către unul din membri sau de către Managerul unităţii. Fiecare material supus dezbaterii se va încheia cu propuneri concrete, care să cuprindă măsurile propuse, termenele de soluţionare şi responsabilităţile care să stea la baza hotărârii ce se va adopta de către Consiliul de Administraţie.

 

In, cazul în care propunerea supusă dezbaterii poale avea soluţii diferite, se vor elabora mai multe variante menţionându-se soluţiile la care pot opta membrii Consiliului de Administraţie.

 

Şedinţele ordinare se pot încheia după dezbaterea şi a altor probleme de intereş pentru unitatea sanitară.

8.2. Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligaţia de a tranşmjţe aceste propuneri secretarului consiliului, în timp util pentru analiză şi dezbatere.

8.3. Managerul unităţii va asigura, în termen de trei (3) zile de la solicitare, prin secretarul consiliului, punerea la dispoziţia membrilor Consiliului de Administraţie, a tuturor documentelor necesare analizării situaţiei.curente a activităţii unitatii sanitare.

8.4. La începutul fiecărei şedinţe, preşedintele de şedinţă va supune la vot ordinea de zi

8.5. Consiliul de Administraţie are registru propriu de evidenţă, ştampilă şi registru pentru decizii/hotărâri, rubrică dedicată Consiliului de Administraţie pe site-ul unităţii sanitare cu asigurarea anonimizării semnăturilor. Documentele elaborate de Consiliul de Administraţie vor fi scanate electronic în vederea arhivării de unitatea sanitară,

8.6. Semestrial Consiliul de Administraţie întocmeşte „Raportul de activitatepe care îl înaintează în format scris cât şi electronic preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova.
CAP. IV EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art. 9.1. Consiliul de Administraţie are rolul de a dezbate şi aprobă principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. In exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie adoptă Hotărâri.

 

9.2. Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare are următoarele atribuţii:

  -Aprobă proiectul Planului strategic şi propunerile de modificare sau completare ale acestuia;

  -Avizează Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

   - Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova.

  - Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

     - Avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

 Analizează în baza rapoartelor anuale prezentate până la 15 februarie a.c. pentru activitatea din anul precedent modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului Director şi activitatea Managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

 - Propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. ll78 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea ar. 95/2006

 - Avizează regulamentul intern al spitalului

  - Avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului;

- Avizează modificarea de patrimoniu;

  - Analizează şi aprobă semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de Comitetul Director, calitatea asistenţei medicale prestate în unitate;

  - Exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit altor reglementări legale.

CAP. V ELABORAREA ŞI ORGANIZAREA EVIDENŢEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art. 10.1. Prin intermediul secretariatului. Membrilor consiliului li se vor transmite:

- Convocatorul care va cuprinde: data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei ;

- Ordinea de zi a acesteia;

- Mapele cu materialele ce vor fi supuse discuţiei.

10.2. Ordinea de zi va fi stabilită de cei care au convocat Consiliul de Administraţie.

10.3. Dezbaterile din şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi consemnate în scris în procesul verbal de şedinţă. După încheierea dezbaterilor, membrii Consiliului de Administraţie semnează procesul verbal de şedinţă.

Art, 11. Hotărârile Consiliului de Administraţie vor fi înregistrate în registrul de hotărâri şi vor fi comunicate celor interesaţi prin publicarea pe site- ul Spitalului .

Art. 12.1. Secretarul Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:

- înregistrarea, păstrarea şi arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administraţie;

- Publicarea pe site a Hotărârilor Consiliului de Administraţie în cel mult 48 de ore;

- Convocarea şedinţelor;

- Redactarea şi transmiterea convocatorului şi a materialelor legate de şedinţă;

- Redactarea proceselor verbale ale consiliului;

- Orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administraţie;

Urmăreşte şi informează Preşedintele de şedinţă asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii;

12.2. La nevoie, membrii Consiliului de Administraţie, pot invita în vederea consultării specialiştii spitalului, care au obligaţia de a le pune la dispoziţie toate informaţiile şi documentele interne necesare bunei funcţionări a Consiliului de Administraţie.

12.3 Punctele de vedere exprimate de specialişti vor avea rol consultativ şi nu exced competenţele legale în administrarea spitalului de către Comitetul Director.

CAP. VI DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie.

Regulamentul va fi postat pe site-ul Spitalului de Obstretică şi Ginecologie Ploieşti.

Art. 14. Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare existent al unităţii sanitare aflată în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.

Asistenţă 24h/24

Oferim asistenţă medicală de specialitate permanentă pentru locuitorii oraşului Ploieşti şi ai jud. Prahova.

Datorită cazuisticii pe care o rezolvă, spitalul este declarat de interes judetean, având gradul II.

Spitalul este autorizat să desfăşoare studii clinice cu beneficiu terapeutic în cadrul specialităţilor clinice de Obstetrică Ginecologie şi Anestezie şi Terapie Intensivă.

Servicii contractate cu CAS - în ambulatoriu de specialitate

 • Ablatia unui polip sau fibrom cervical
 • Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul
 • Manevre de mica chirurgie
 • Tratamente locale
 • Recoltare pentru test Babes-Papanicolau
 • Extractie de corpi straini
 • Administrare intravenoasa de medicamente
 • Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie

Aplicaţia noastră te ajută să-ţi afli mai uşor data probabilă a naşterii..

Tot ce ai de făcut este să selectezi data ultimei menstruaţii (an, lună, zi) şi vei primi imediat rezultatul.

*

*

*