Click aici pentru a accesa Serviciile Online - Portal Medical!

GRAFICUL GARZILOR
din Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiesti pentru anul 2020

DATA

ZI

SUPORT
C.G. : 08- 14

OBSTETRICA - GINECOLOGIE

NOU - NASCUTI

A.T.I.

30.03

L

SARMASI I

GOLOSNEANU O

MIHALACHE D

GHICULESCU O

POPA C

CURSARU

31.03

M

TUDOROIU

NONEA O

LUCHIAN B

KARAOUNIA

POPA L

BOLOCAN

01.04

MI

VASILOIU

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU

SIMION L

POPOIU/BAETICA

02.04

J

DESPAN R

IVAN M

TUDOROIU T

FERENER R

ERHANC

CURSARU/POPESCU

03.04

V

SARMASI 1

URSACHE D

AVRAM M

ONU C

POPA L

FOTESCU

04.04

S

-

GORANEANUL

MIHALACHE D

KARAOUNIA

DUNA C

BOLOCAN

05.04

D

-

NONEA O

GHICULESCU

JILESCU M

SIMION L

BAETICA

06.04

L

TUDOROIU

CERNAT M

GOLOSNEANU

DANILET G

ERHAN C

POPESCU

07.04

M

VASILOIU

URSACHE D

AVRAM M

KARAOUNI A

MITOCARU

FOTESCU

08.04

Ml

DESPAN R

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU I

POPA L

CURSARU/BOLOCAN

09.04

J

SARMASI

IVAN M

NONEA O

FERENER R

POPA C

RATESCU/BAETICA

10.04

V

TUDOROIU

BILGA I

MIHALACHE D

KARAOUNIA

DUNA C

POPESCU

11.04

S

-

CERNAT M

GOLOSNEANU

JILESCU M

ERHANC

FOTESCU

12.04

D

-

TOPOLOGC

CULCEA 1

MANAC M

GOLDIS M

BAETICA

13.04

L

VASILOIU

GORANEANU L

NONEA O

KARAOUNI A

SIMION L

BOLOCAN

14.04

M

DESPAN R

BILGA 1

GHICULESCU O

FERENER R

POPA C

POPESCU

15.04

Ml

SARMASI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU I

ERHAN C

CURSARU/FOTESCU

16.04

J

TUDOROIU

TOPOLOG C

KARAOUNI A

MANAC M

POPA L

BAETICA

17.04

V

VASILOIU

CERNAT M

GORANEANU L

DANILET G

GOLDIS M

BOLOCAN

18.04

s

-

URSACHE D

AVRAM M

ONU C

POPA C

FOTESCU

19.04

D

-

BILGA 1

JILESCU M

FERENERR

SIMION L

POPESCU

20.04

L

-

IVAN M

NONEA O

KARAOUNI A

MITOCARU

CURSARU/BOLOCAN

21.04

M

DESPAN R

GOLOSNEANU O

MIHALACHE D

GHICULESCU O

ERHAN C

BAETICA

22.04

MI

SARMASI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU I

GOLDIS M

POPESCU

23.04

J

TUDOROIU

URSACHE D

AVRAM M

DANILET G

SIMION L

RATESCU/FOTESCU

24.04

V

VASILOIU

IVAN M

NONEA O

ONU C

MITOCARU

BAETICA

25.04

S

-

GOLOSNEANU

LAZARESCU I

KARAOUNIA

POPA L

RATESCU/BOLOCAN

26.04

D

-

TOPOLOG C

CULCEA 1

MANAC M

ERHAN C

POPESCU

27.04

L

VASILOIU

GORANEANU L

MIHALACHE D

LUCHIAN B

SIMIONL

FOTESCU

28.04

M

SARMASI

BILGA I

DESPAN R

JILESCU M

POPAC

BOLOCAN

29.04

Ml

LUCHIAN B

CERNAT M

GHICULESCU O

KARAOUNIA

POPA L

BAETICA

30.04

J

VASILOIU

TOPOLOG C

CULCEAI

MANAC M

MITOCARU S

POPOIU/FOTESCU

DATA ZI SUPORT C.G. : 08- 14 OBSTETRICA - GINECOLOGIE NOU- A.T.I.
NASCUTI
01.05 V   URSACHE D AVRAM M ONU C GOLDIS M POPESCU
02.05 S   IVAN IM MARIN M KARAOUNIA SIMION L BOLOCAN
03.05 D   BILGA 1 NONEA O DANILET G POPA L FOTESCU
04.05 L SARMASI I GORANEANU L MIHALACHE D GHICULESCU O ERHANC BAETICA
05.05 M TUDOROIU CERNAT M DESPAN R KARAOUNIA GOLDIS M POPESCU
06.05 MI VASILOIU BOERU C LUCHIAN B LAZARESCU I SIMION L BOLOCAN
07.05 J SARMASI I TOPOLOG C CULCEAI MANAC M POPA L FOTESCU
08.05 V TUDOROIU GORANEANU L NONEA O FERENER R DUNAC BAETICA
09.05 S - CERNAT M GHICULESCU KARAOUNIA ERHANC RATESCU/ FOTESCU
10.05 D - TOPOLOG C CULCEA1 MANAC M GOLDIS M POPESCU
11.05 L SARMASI I GOLOSNEANUO LUCHIAN B DANILET G SIMION L BOLOCAN
12.05 M TUDOROIU BILGA 1 JILESCU M KARAOUNIA MITOCARU FOTESCU
13.05 Ml DESPAN R BOERU C MARIN M LAZARESCU1 POPA L BAETICA
14.05 J VASILOIU IVAN M TUDOROIU T FERENERI ERHAN C RATESCU/ BOLOCAN
15.05 V SARMASI CERNAT M MIHALACHE D ONU C SIMION L POPESCU
16.05 S - URSACHE I AVRAM M KARAOUNIA DUNA C BOLOCAN
17.05 D - CERNATM NONEA O FERENERA ERHAN C BAETICA
18.05 L TUDOROIU GOLOSNEANU O LUCHIAN B DANILET G POPA L FOTESCU
19.05 M SARMASI I BILGA I JILESCU M KARAOUNIA SIMION L POPESCU
20.05 MI TUDOROIU BOERU C MARIN M LAZARESCU I MITOCARU BOLOCAN
21.05 J VASILOIU IVAN M VASILOIU R FERENER R ERHAN C BAETICA
22.05 V DESPAN CERNAT M MIHALACHE D ONU C DUNA C CURSARU/ POPESCU
23.05 S - GORANEANU L LUCHIAN B KARAOUNI A GOLDIS M RATESCU/ BOLOCAN
24.05 D - GOLOSNEANU NONEA O LAZARESCU 1 ERHAN C FOTESCU
25.05 L TUDOROIU URSACHE D AVRAM M DANILET G MITOCARU POPESCU
26.05 M VASILOIU BILGA I JILESCU M FERENER R SIMION L BOLOCAN
27.05 MI DESPAN BOERU C MARIN M LAZARESCUI POPA L CURSARU/ POPESCU
28.05 J TUDOROIU TOPOLOG C CULCEA1 MANAC M MITOCARU BAETICA
29.05 V SARMASI I URSACHE D AVRAM M ONU C ERHAN C FOTESCU
30.05 S - CERNAT M VASILOIU R JILESCU M POPA L CURSARU/   BAETICA
31.05 D - TOPOLOG C CULCEA I KARAOUNI A MITOCARU BOLOCAN

DATA

ZIUA

OBSTETRICA - GINECOLOGIE

NOU-

NASCUTI

A.T.I.

01.06

L

GOLOSNEANU O

MIHALACHE D

GHICULESCU O

SIMION L

PATRICHI

02.06

M

BILGA 1

JILESCU M

FERENER R

POPA L

FOTESCU

03.06

MI

BOERU C

MARIN M

LUCHIAN B

ERHANC

POPOIU/BOLOCAN

04.06

J

IVAN M

TUDOROIU T

DANILET G

GOLDIS M

BAETICA

05.06

V

URSACHE D

AVRAM M

ONU D

MITOCARU S

PATRICHI

06.06

s

BILGA I

JILESCU M

KARAOUNI A

ERHAN C

BOLOCAN

07.06

D

CERNAT M

LUCHIAN B

FERENER R

GOLDIS M

FOTESCU

08.06

L

GORANEANUL

MIHALACHE D

GHICULESCU O

POPA L

POPESCU

09.06

M

NONEA O

CIORASCU

KARAOUNIA

SIMION L

BAETICA

10.06

MI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCUI

MITOCARU S

BOLOCAN

11.06

J

TOPOLOG C

CULCEAI

KARAOUNIA

ERHAN C

CURSARU/FOTESCU

12.06

V

CERNAT M

NONEA O

JILESCU M

DUNAC

BAETICA

13.06

S

URSACHE D

AVRAM M

FERENER R

GOLDIS M

CURSARU/BOLOCAN

14.06

D

TOPOLOG C

VASILOIU R

MANAC M

SIMION L

RATESCU/BAETICA

15.06

L

GORANEANU L

MIHALACHE D

DANILETG

MITOCARU S

FOTESCU

16.06

M

BILGA I

DESPAN R

KARAOUNIA

GOLDIS M

POPESCU

17.06

MI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCUI

POPA L

BAETICA

18.06

I

NONEA O

VASILOIU R

CIORASCU I

MITOCARU S

BOLOCAN

19.06

V

CERNAT M

LUCHIAN B

ONU

DUNAC

POPESCU

20.06

S

IVAN M

MARIN M

FERENER R

POPA L

RATESCU/PATRICH1

21.06

D

GOLOSNEANU

NONEA O

KARAOUNI A

ERHAN C

FOTESCU

22.06

L

URSACHE D

AVRAM M

DANILET G

SIMION L

CURSARU/POPESCU

23.06

M

CERNAT M

MIHALACHE D

GHICULESCU O

MITOCARU S

PATRICHI

24.06

MI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCUI

SIMION L

BOLOCAN

25.06

J

TOPOLOG C

CULCEAI

KARAOUNIA

POPA L

RATESCU/FOTESCU

26.06

V

IVAN M

GOLOSNEANU

ONU

DUNAC

POPESCU

27.06

s

GORANEANU

CIORASCU

KARAOUNI A

SIMION L

PATRICHI

28.06

D

TOPOLOG C

CULCEA1

MANAC M

ERHAN C

BOLOCAN

29.06

L

URSACHE D

AVRAM M

LUCHIAN B

MITOCARU S

FOTESCU

30.06

M

BILGA I

VASILOIU R

JILESCU M

POPA L

CURSARU/POPESCU

DATA ZIUA OBSTETRICA-GINECOLOGIE NOU- A.T.l.
NASCUTI
01.07 Ml BOElUJ C MARIN M LAZARESCU I SIMION L POPESCU
02.07 .1 TOPOLOG C KARAOUNI A MANAC M GOLDIS M BAETICA
03.07 V CERNAT M GORANEANU L ONU POPA L PATRICHI
04.07 s IVAN M KARAOUNI A DANILET G GOLDIS M RATESCU/ POPESCU
05.07 D NONEA O LUCHIAN B FERENERR SIMION L FOTESCU
06.07 L URSACHED AVRAM M BIBIRE POPA L POPESCU
07.07 M B1LGA 1 MIHALACHE D JILESCU M DUNAC BAETICA
08.07 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI MITOCARU S FOTESCU
09.07 J TOPOLOG C CULCEA1 KARAOUNI A ERHAN C POPESCU
10.07 V URSACHE D AVRAM M ONU MITOCARU S BAETICA
11.07 S B1LGA 1 CIORASCU FERENER R DUNAC PATRICHI
12.07 D TOPOLOGC CULCEA1 MANAC M GOLDIS M PO PO1U/BAETIC A
13.07 L GORANEANU L MIHALACHE D DANILET G ERHAN C CURSARU/PATRICHI
14.07 M BILGA 1 JILESCU M KARAOUNIA DUNAC POPESCU
15.07 MI BOERU C MARIN M LUCHIAN B MITOCARU CURSARU/POPF.SCU
16.07 J IVAN M NONEA O KARAOUNI A ERHAN C PATRICHI
17.07 V GORANEANU L CIORASCU BIBIRE DUNAC POPESCU
18.07 s URSACHED AVRAM M JILESCU M SIMION L BOLOCAN
19.07 D CERNATM VASILOIU R MANAC M ERHANC BAETICA
20.07 L GOLOSNEANU O KARAOUNI A FERENER R SIMION L FOTESCU
21.07 M NONEA O DESPAN R DANILET G MITOCARU S POPESCU
22.07 MI MIHALACHE D LUCHIAN B LAZARESCU I ERHAN C BOLOCAN
23.07 J IVAN M TUDOROIU T FERENER R SIMION L BAETICA
24.07 V NONEA O KARAOUNI A ONU DUNAC FOTESCU
25.07 S CERNAT M GORANEANU L BIBIRE MITOCARU S RATESCU/BOLOCAN
26.07 D TOPOLOGC CULCEAI KARAOUNI A SIMION L CURSARU/FOTESCU
27.07 L URSACHE D AVRAM M DANILET G ERHAN C BOLOCAN
28.07 M BILGA I VASILOIU R JILESCU M MITOCARU S POPESCU
29.07 Ml CERNAT M MARIN M LAZARESCU I SIMION L FOTESCU
30.07 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M ERHAN C PATRICHI
31.07 V NONEA O LUCHIAN B KARAOUNIA MITOCARU S BOLOCAN

DATA

OBSTETRICA -GINECOLOGIE

NOU-

NASCUTI

A.T.I.

01.08

S

GORANEANUL

MARIN M

PERENERR

ERHANC

RATESCU / FOTESCU

02.08

D

GOLOSNEANUO

MIHALACHE D

MANACM

MITOCARU S

CURSARU/ PATRICHI

03.08

L

IVAN M

CIORASCU

KARAOUNIA

DUNA C

BAETICA

04.08

M

CERNAT M

VASILOIU R

LUCI IIAN B

ERHANC

BOLOCAN

05.08

Ml

BOERUC

MARIN M

LAZARESCU 1

MITOC ARU S

RATESCU / PATRICIU

06.08

J

TOPOLOG C

CULCEA I

KARAOUNI A

GOLDIS M

CURSARU / BAETICA

   07.08

V

GORONEANUL

CIORASCU

ONU

PPA L

FOTESCU

08.08

S

URSACHE D

AVRAM M

PERENER R

DUNA C

PATRICHI

09.08

D

TOPOLOG C

KARAOUNIA

LUCHIAN B

GOLDIS M

CURSARU/BOLOCAN

10.08

L

IVAN M

GOLOSNEANU O

BIBIRE

ERHANC

BAETICA

   11.08

M

BILGA I

MIHALACHE D

MANAC M

MITOCARU S

POPOIU / POPESCU

12.08

MI

BOERU C

MARIN M

LUCHIAN B

DUNA C

POPESCU

13.08

J

TOPOLOG C

CULCEA I

KARAOUNIA

MITOCARU S

POPOIU/BAETICA

14.08

V

URSACHE D

AVRAM M

ONU

SIMION L

PATRICHI

15.08

S

BILGA I

CIORASCU

DANILET G

GOLDIS M

BOLOCAN

16.08

D

TOPOLOG C

CULCEA I

KARAOUNI A

MITOCARU S

POPESCU

17.08

L

NONEAO

LUCHIAN B

FERENER R

SIMION L

FOTESCU

18.08

M

CERNAT M

VASILOIU R

JILESCU M

POPA L

PATRICIU

19.08

Mi

BOERUC

MARIN M

LAZARESCU I

GOLDIS M

BOLOCAN

20.08

J

IVAN M

NONEAO

BIBIRE

MITOCARU S

FOTESCU

21.08

V

BILGA I

MIHALACHE D

ONU

ERHAN C

POPESCU

22.08

D

GOLOSNEANU

VASILOIU R

GHICULESCU O

POPA L

BOLOCAN

23.08

D

CERNATM

KARAOUNIA

BIBIRE

SIMION L

FOTESCU

24.08

L

URSACIIE D

AVRAM M

FERENER R

POPA L

POPESCU

25.08

M

BILGA I

NONEA O

JILESCU M

MITOCARU S

CURSARU/POTESCU

26.08

Ml

BOERUC

MARIN M

LAZARESCU I

ERHANC

BOLOCAN

27.08

J

IVAN M

KARAOUNI A

FERENERR

POPA L

PATRICHI

28.08

V

URSACHE D

AVRAM M

ONU

DUNA C

POPOIU/POPESCU

29.08

S

CERNAT M

NONEA O

JILESCU M

ERHANC

FOTESCU

30.08

D

CULCEAI

KARAOUNI A

MANAC M

POPA L

CURSARU/BOLOCAN

31.08

L

GORONEANUL

LAZARESCU

DANILET G

SIMION L

POPESCU

DATA

 

OBSTETRICA - GINECOLOGIE NOU- NASCUTI A.T.I.
01.09 M

BILGA I

VAS1LOIU R

MANAC M

MITOCARU S

CURSARU/ FOTESCU

02.09 VII

BOERU C

LUCHIAN B

LAZARESCUI

SIMION L

PATRICHI

03.09 J

TOPOLOG C

CULCEA1

KARAOUNI A

ERHAN C

CURSARU/ BAETICA

04.09 V

CERNATM

GORANEANU L

ONU

POPA L

FOTESCU

05.09 s

BILGA 1

NONEA O

FERENER R

GOLDIS M

POPESCU

06.09 D

TOPOLOGC

CULCEA1

KARAOUNI A

SIMION L

PATRICHI

07.09 L

GOLOSNEANU O

AVRAM M

BIBIRE

MITOCARU S

FOTESCU

08.09 M

CERNAT M

.IILESCU M

FERENER R

POPA L

BAETICA

09.09 MI

BOERU C

LUCHIAN B

DANILETG

DUNAC

POPESCU

10.09 J

NONEA O

GHICULESCU O

KARAOUNI A

GOLDIS M

FOTESCU

11.09 V

URSAC'HE D

AVRAM M

ONU

SIMION L

PATRICHI

12.09 S

CERNAT M

GOLOSNEANUO

JILESCU M

POPA L

RATESCU /POPESCU

13.09 D

GORANEANUL

VASILOIU R

CIORASCU

GOLDIS M

FOTESCU

14.09 L

NONEAO

MIHALACHE D

LUCHIAN B

ERHAN C

POPESCU

15.09 M

TOPOLOG C

KARAOUNIA

BIBIRE

SIMION L

BOLOCAN

16.09 MI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCUI

GOLDIS M

PATRICHI

17.09 J

IV AN M

TUDOROIU T

DANILETG

ERHAN C

RATESCU/ FOTESCU

18.09 V

NONEAO

MIHALACHE D

CIORASCU

DUNAC

POPESCU

19.09 S

URSACHE D

AVRAM M

KARAOUNI A

SIMION L

BOLOCAN

20.09 D

TOPOLOGC

CULCEA1

MANAC M

POPA L

BAETICA

21.09 L

GORANEANU L

CIORASCU

GHICULESCU O

MITOCARU S

FOTESCU

22.09 M

BILGA I

DESPAN R

JILESCU M

ERHAN C

POPESCU

23.09 MI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCUI

POPA L

BOLOCAN

24.09 J

TOPOLOG C

CULCEAI

MANAC M

MITOCARU S

RATESCU/ PATRICHI

25.09 V

GOLOSNEANU O

MIHALACE D

ONU

DUNAC

BAETICA

26.09 S

IVI

MARIN M

KARAOUNIA

ERHAN C

RATESCU/ POPESCU

27.09 D

CERNAT IM

NONEA O

LUCHIAN B

MITOCARU S

BOLOCAN

28.09 L

URSACHE D

AVRAM M

CIORASCU

POPA L

FOTESCU

29.09 M

BILGA I

VASILOIU R

DANILETG

DUNAC

POPESCU

30.09 MI

CERNAT M

MARIN M

KARAOUNIA

MITOCARU S

BAETICA