Click aici pentru a accesa Serviciile Online - Portal Medical!

GRAFICUL GARZILOR
din Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiesti pentru anul 2020

DATA ZIUA OBSTETRICA - GINECOLOGIE NOU-NASCUTI A.T.I.
01.01 MI GORANEANU L NONEA O MARIN M POPAC BAETICA
02.01 J TOPOLOG C LUCHIAN B FERENER R POPAL POPESCU
03.01 V BILGA I DUMITRESCU O ONU C SIMION L BOLOCAN
04.01 S URSACHE D AVRAM M BIBIRE ERHANC FOTESCU
05.01 D GOLOSNEANU CIORASCU MANAC M POPAC POPESCU
06.01 L CERNAT M DUMITRESCU O GHICULESCU O DUNAC BOLOCAN
07.01 M BILGA I NONEA O JILESCU M SIMION L RATESCU
08.01 MI BOERU C LUCHIAN B LAZARESCU I POPAL FOTESCU
09.01 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M SIMION L POPESCU
10.01 V URSACHE D AVRAM M ONU C ERHAN C BOLOCAN
11.01 S GORANEANU L CIORASCU KARAOUNIA SIMION L RATESCU
12.01 D BILGA I DUMITRESCU O FERENER POPAL FOTESCU
13.01 L CERNAT M GOLOSNEANU O BIBIRE ERHAN C POPESCU
14.01 M NONEA O LUCHIAN B KARAOUNI A SIMION L BOLOCAN
15.01 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI POPAC FOTESCU
16.01 J IVAN M TUDOROIU T FERENER R POPAL POPOIU
17.01 V GOLOSNEANU O MIHALACHE D ONU C MITOCARU S CURSARU
18.01 S CERNAT M NONEA O BIBIRE POPAC RATESCU
19.01 D TOPOLOG C CULCEAI MANAC M ERHANC CURSARU
20.01 L URSACHE D AVRAM M KARAOUNI A SIMION L POPESCU
21.01 M BILGA I DESPAN R LUCHIAN B POPAC BOLOCAN
22.01 Ml BOERU C MARIN M LAZARESCUI POPA L FOTESCU
23.01 J NONEA O MIHALACHE D GHICULESCU O MITOCARU S RATESCU
24.01 V CERNAT M GOLOSNEANU O JILESCU M ERHAN C POPESCU
25.01 S IVAN M MARIN M LUCHIAN B SIMION L POPOIU
26.01 D TOPOLOG C CIORASCU KARAOUNI A POPA L BOLOCAN
27.01 L CERNAT M GORANEANU L FERENER R POPAC CURSARU
28.01 M BILGA 1 MIHALACHE D JILESCU M ERHAN C FOTESCU
29.01 MI BOERU C MARIN M LAZARESCU I MITOCARU S POPESCU
30.01 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M POPAC BOLOCAN
31.01 V URSACHE D AVRAM M ONU C DUNAC CURSARU
Data Ziua OBSTETRICA - GINECOLOGIE NOU-NASCUTI A.T.I.
01.02 S GORANEANUL NONEA O LUCHIAN B MITOCARUS FOTESCU
02.02 D TOPOLOG C FERENER R KARAOUNI A SIMION L POPESCU
03.02 L CERNAT M GHICULESCU O BIBIRE POPAL POPOIU
04.02 M BILGA 1 JILESCU M KARAOUNI A POPAC BOLOCAN
05.02 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI SIMION L RATESCU
06.02 J IV AN M NONEAO FERENER R POPAL CURSARU
07.02 V URSACHE D AVRAM M ONU C DUNAC FOTESCU
08.02 S GOLOSNEANU O CIORASCU DUMITRESCU O SIMION L POPESCU
09.02 D BILGA I JILESCU M FERENER R POPAC BOLOCAN
10.02 L CERNAT M TUDOROIU T BIBIRE POPAL FOTESCU
11.02 M BILGA I GHICULESCU O KARAOUNI A DUNAC POPESCU
12.02 MI BOERU C MARIN M LAZARESCU I POPA C BOLOCAN
13.02 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M ERHANC POPOIU
14.02 V GOLOSNEANU O JILESCU M FERENER R POPAL POPESCU
15.02 S URSACHE D AVRAM M DUMITRESCU O ERHANC CURSARU
16.02 D CERNAT M MIHALACHE D KARAOUNI A POPAC RATESCU
17.02 L GORANEANU L CIORASCU DANILET G POPAL CURSARU
18.02 M NONEA O DESPAN R LUCHIAN B ERHANC BOLOCAN
19.02 MI BOERU C MARIN M LAZARESCU I POPAC FOTESCU
20.02 J TOPOLOG C FERENER R KARAOUNI A ERHANC BAETICA
21.02 V GORANEANU L DUMITRESCU O ONU C MITOC ARU S BOLOCAN
22.02 S IVANM NONEA O JILESCU M DUNAC RATESCU
23.02 D TOPOLOG C CULCEAI MANACM ERHANC CURSARU
24.02 L CERNAT M MIHALACHE D DANILET G SIMION L BAETICA
25.02 M BILGA I NONEA O KARAOUNI A POPAC POPESCU
26.02 MI BOERU C MARIN M LUCHIAN B ERHANC FOTESCU
27.02 J TOPOLOG C CULCEAI MANACM SIMION L BOLOCAN
28.02 V URSACHE D AVRAM M ONU C MITOC ARU S BAETICA
29.02 S CERNAT M MARIN M CIORASCU POPAL FOTESCU
DATA ZIUA OBSTETRICA -  GINECOLOGIE NOU-NASCUTI A.T.I.
01.03 D GOLOSNEANU MIHALACHE D KARAOUNIA GOLDIS M POPOIU
02.03 L GORANEANU L CIORASCU GHICULESCU O SIMION L POPESCU
03.03 M BILGA I NONEA O JILESCU M POPA L BAETICA
04.03 Ml BOERU C MARIN M LAZARESCUI MITOCARU S CURSARU
05.03 J IVANM DUMITRESCU O KARAOUNI A SIMION L RATESCU
06.03 V URSACHE D AVRAM M FERENER R ERHANC BOLOCAN
07.03 S GORANEANU L CIORASCU LUCHIAN B POPAL FOTESCU
08.03 D CERNAT M NONEA O DANILET G GOLDIS M BAETICA
09.03 L GOLOSNEANU O KARAOUNI A BIBIRE POPAC POPESCU
10.03 M BILGA I DESPAN R FERENER R MITOCARU S BOLOCAN
11.03 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI ERHAN C FOTESCU
12.03 J IVAN M TUDOROIU T KARAOUNI A SIMION L BAETICA
13.03 V BILGA l CIORASCU ONU C POPA L POPOIU
14.03 S URSACHE D AVRAM M FERENER R ERHAN C POPESCU
15.03 D TOPOLOG C CULCEAI MANAC M POPAC BOLOCAN
16.03 L CERNAT M GOLOSNEANU O LUCHIAN B SIMION L FOTESCU
17.03 M BILGA I DUMITRESCU O JILESCU M ERHAN C BAETICA
18.03 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI POPAC CURSARU
19.03 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M ERHAN C RATESCU
20.03 V CERNAT M GORANEANU L BIBIRE MITOCARU S POPOIU
21.03 S IVANM NONEA O KARAOUNIA POPAC POPESCU
22.03 D BILGA I JILESCU M FERENER R SIMION L CURSARU
23.03 L URSACHE D AVRAM M DANILET G ERHAN C BOLOCAN
24.03 M NONEA O LUCHIAN B CIORASCU POPA L FOTESCU
25.03 MI BOERU C MARIN M LAZARESCUI SIMION L BAETICA
26.03 J TOPOLOG C CULCEAI MANAC M MITOCARU S POPESCU
27.03 V URSACHE D AVRAM M ONU C POPAC BOLOCAN
28.03 S CERNAT M MARIN M JILESCU M GOLDIS M RATESCU
29.03 D TOPOLOG C CULCEAI MANAC M POPA L FOTESCU
30.03 L GOLOSNEANU O MIHALACHE D GHICULESCU O POPAC CURSARU
31.03 M NONEA O LUCHIAN B KARAOUNI A POPA L BOLOCAN

DATA

ZI

SUPORT
C.G. : 08- 14

OBSTETRICA - GINECOLOGIE

NOU - NASCUTI

A.T.I.

30.03

L

SARMASI I

GOLOSNEANU O

MIHALACHE D

GHICULESCU O

POPA C

CURSARU

31.03

M

TUDOROIU

NONEA O

LUCHIAN B

KARAOUNIA

POPA L

BOLOCAN

01.04

MI

VASILOIU

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU

SIMION L

POPOIU/BAETICA

02.04

J

DESPAN R

IVAN M

TUDOROIU T

FERENER R

ERHANC

CURSARU/POPESCU

03.04

V

SARMASI 1

URSACHE D

AVRAM M

ONU C

POPA L

FOTESCU

04.04

S

-

GORANEANUL

MIHALACHE D

KARAOUNIA

DUNA C

BOLOCAN

05.04

D

-

NONEA O

GHICULESCU

JILESCU M

SIMION L

BAETICA

06.04

L

TUDOROIU

CERNAT M

GOLOSNEANU

DANILET G

ERHAN C

POPESCU

07.04

M

VASILOIU

URSACHE D

AVRAM M

KARAOUNI A

MITOCARU

FOTESCU

08.04

Ml

DESPAN R

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU I

POPA L

CURSARU/BOLOCAN

09.04

J

SARMASI

IVAN M

NONEA O

FERENER R

POPA C

RATESCU/BAETICA

10.04

V

TUDOROIU

BILGA I

MIHALACHE D

KARAOUNIA

DUNA C

POPESCU

11.04

S

-

CERNAT M

GOLOSNEANU

JILESCU M

ERHANC

FOTESCU

12.04

D

-

TOPOLOGC

CULCEA 1

MANAC M

GOLDIS M

BAETICA

13.04

L

VASILOIU

GORANEANU L

NONEA O

KARAOUNI A

SIMION L

BOLOCAN

14.04

M

DESPAN R

BILGA 1

GHICULESCU O

FERENER R

POPA C

POPESCU

15.04

Ml

SARMASI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU I

ERHAN C

CURSARU/FOTESCU

16.04

J

TUDOROIU

TOPOLOG C

KARAOUNI A

MANAC M

POPA L

BAETICA

17.04

V

VASILOIU

CERNAT M

GORANEANU L

DANILET G

GOLDIS M

BOLOCAN

18.04

s

-

URSACHE D

AVRAM M

ONU C

POPA C

FOTESCU

19.04

D

-

BILGA 1

JILESCU M

FERENERR

SIMION L

POPESCU

20.04

L

-

IVAN M

NONEA O

KARAOUNI A

MITOCARU

CURSARU/BOLOCAN

21.04

M

DESPAN R

GOLOSNEANU O

MIHALACHE D

GHICULESCU O

ERHAN C

BAETICA

22.04

MI

SARMASI

BOERU C

MARIN M

LAZARESCU I

GOLDIS M

POPESCU

23.04

J

TUDOROIU

URSACHE D

AVRAM M

DANILET G

SIMION L

RATESCU/FOTESCU

24.04

V

VASILOIU

IVAN M

NONEA O

ONU C

MITOCARU

BAETICA

25.04

S

-

GOLOSNEANU

LAZARESCU I

KARAOUNIA

POPA L

RATESCU/BOLOCAN

26.04

D

-

TOPOLOG C

CULCEA 1

MANAC M

ERHAN C

POPESCU

27.04

L

VASILOIU

GORANEANU L

MIHALACHE D

LUCHIAN B

SIMIONL

FOTESCU

28.04

M

SARMASI

BILGA I

DESPAN R

JILESCU M

POPAC

BOLOCAN

29.04

Ml

LUCHIAN B

CERNAT M

GHICULESCU O

KARAOUNIA

POPA L

BAETICA

30.04

J

VASILOIU

TOPOLOG C

CULCEAI

MANAC M

MITOCARU S

POPOIU/FOTESCU